Főoldal
 Miserend
 Kapcsolat
 Linktár
 Vendégkönyv

----------------
 Történet
 A főoltár
 A Krucsay oltár

-------------
 A kenyérmezei diadal
 Kripták és temetők
 Képtár

-----------------
 Krucsay János végrendelete
 Szerzetesek névsora

----------------
 Egyházi hozzájárulás
 Szentvér, vagy Szentver?

---------------
 Restaurálás közben.
 Toronysisak felhelyezése
 Szentély feltárás

---------------
 A plébánia és zarándokház

---------------
 Templomlátogatási rend
 Templomfolyosó képekben
 Bérmálás 2011. október 23

---------------
 Fontos felhívás!!
 Eseménynaptár
 2012 Úrnapi körmenet

---------------
 Tájékoztatás a szentmisék rendjéről

------------------
 2014 Pászkaszentelés
 2014. Úrnapja
 Nyírgyulaj búcsú

............................
 Keresztállítás a pócsi úton

-----------------
 Fontos értesítés
 Adózók figyelmébe.

..........................
 Templombúcsú

Krucsay János végrendelete

Ezen az oldalon ismertetem Krucsay János végrendeletét.

Az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében.
Én, alább is írt Nádfüi Krucsay János, sok esztendőktül fogvást rajtam uralkodó köszvénynek iszonyú kínjai és abbul, s ahogy Istennek bölcs tetszése szerint interveniált (közbejött L.S.) sok rendbéli betegségim és nyavalyáim miatt egész testem megerőtlenedett, de Isten szent áldásábul elmém egész épségben megmaradva státusomban emberi halandóság alá vetetett, sorsomrul és életemnek bizonytalan végirül gondolkodván és azt előttem viselvén, ép elmével és csendes lekiismerettel az én Istenemtül, s annak ingyen való kegyelmébül nékem adott kevés javacskáim iránt töttem ilyen végső dispozitiot.
ELSŐBEN. Az én szegény bűnös lelkemet az én teremtő és megváltó Istenemnek (kitül vettem valaha) örökösen ajánlom, teljes reménységgel lévén, hogy nem az én bűneim, hanem maga szent irgalmassága szerint, szent halálának és drága szent vére kiöntésének érdeme által, azonáltala megváltott lelkemhez irgalmas és kegyelmes lészen.
MÁSODSZOR. Tudva vagyon, hogy kevés javacskáimat Istennek szent kegyelme és malasztja által én sok éjjeli s nappali nyughatatlanságimal és fáradtságimal magam kerestem, azért minek előtte azokrul, mint szabad dispozitiom alá vettetett keresetimrül rendelésemet declaráljam (kijelentsem! L.S.).
Legelőször is érettem mondandó szentmisékre hagyok kétszáz rhen forintot, mely summa pénzt az én kedves feleségem az hová fogja itélni holtom után tartozni fog egyszersmind meg........ és azok kívül is amivel Isten megáldotta és ezután is megáldja, abbul az alamizsna adást és szegényekhez való segítséget gyakorolja és el ne mulassa.
HARMADSZOR. Mivel az én kedves feleségemmel Cseby Pogány Borbálával mi eleitül fogvást egymások példájára is egymás szeretetiben és egyenlő értelemben éltünk, azért most is együtt megegyeztünk azon, hogy az én három neveletlen gyermekemnek (Isten éltetvén őköt) egyikének se lehessen panasza, mindazon által, amivel az fiam László (ha él) nevemet fogja viselni, azért az Thassi Kuriám majorjával, házi és csűrös kertekkel és egyéb házi eszközökkel együtt, egészen övé legyen, nemkülönben az Hellymeczi szőlő is, vagy ha kiváltódik annak ára akibül, vagyis annak proventusából incumbálni fog az Fiam. Házamnál Krisztus kinszenvedésének és szent keresztjének emlékezetire általam ex fundamento (alapjaitól L.S.!) épittetett templomocskának jövendőbeli conservációja és amellet tartandó pap.........tehetsége szerint való leendő .........
NEGYEDSZER. Említett kedves feleségemmel, jó lelkiismerettel megegyeztünk azon is, hogy valamint egykoron magam és együtt kerestünk és hóltom után is belső s külső javaink proventusából az feleségem keresni fog, mindazok kedves apró három gyermekimre maradjanak, mely végzés megállására az feleségem obligáltatik. (köteleztetik. L.S.)
ÖTÖDSZÖR. Hogy említett három neveletlen kedves gyermekeim között jövendőben civódás és izetlenség ne következzék, és ki ki maga succesióját tudja, minden ingó és ingatlan javaim iránt az szerint disponálok: az fent írt tulajdon csak az fiamnak Lászlónak rendelt jószágon kívül, minden kevés ingatlan jószágom szakadjon két felé, kinek hasonfele legyen az fiamé, a fele pedig a két leányomé, ugy mindazonáltal, hogy az egész Thassi portáim amelyek jövendőbeli osztálykor jelen lesznek, egészen fiam részihez adódjanak, amint feljebb attingáltam (érintettem L.S.), ő lévén fiú ágon levő succesorom, nem eshetik nehezen a két leányomnak, ha őhozzája vagyon ehhez és másokhoz singularis reflexióm és consideratióm, noha mind a háromhoz eleitül fogvást és hóltig egyenlő atyai indulattal és szeretettel viseltetem, remélem mindeddig Isten segítsége által keresett, mind ezután magam és kedves feleségem által keresendő jókbul a két leányomnak is per excisionem rata medietatis kitelik contentumok szerint portiojok, ha pedig más helységekhez való keresetem nem adekválná az Thassi portiókor, quo ad ratam medietatem kell más után is bonificatiójok lenni, vagy pénzbül, vagy más egyéb jóbul, de vagyok teljes bizalommal, hogy azon felül is fog lenni jószág akivel a megírt mód szerint fog osztozni gyermekim nemkülönben.
HATODSZOR. Mindenféle szarvasmarháim, juhaim és sertésim lábon, vagy vertnek leendő és tempore divisionis találandó búza és gabonabeli élelem és egyéb leguminák (gyümölcsök!), két fele oszolják azok is hasonfele a két leányomnak, a fele pedig az fiamnak adódjék, ami illeti mostani kevés számbul álló ménesemet, ha az Uristen megmarasztalja, azt hagyom az fiamnak olyan conditióval, hogyha az Uristen felneveli a két kedves leányomat és a szent házasságot megérik, ha kitellik azon ménesbül, mind a kettőnek hat-hat szekeres lu adódjék belőle, máskint, ha akkor arravaló ménes nem leszen, nem lehet a leányoknak pretendálni. (követelni L.S.)
HETEDSZER. A hegyalljai szőleim iránt ily rendeletet teszek: A tolcsvai Kut-Patka, a pataki Hosszúhegy és a Sáska lészen a fiamé, Juliska leányomnak adom az olaszi Magoshegyet, és a Kis-Ivánkát., Christinának pedig az olaszi Bijalkát, Pataki Kövesdiákot és a Báthorit. A Biharvölgyben Szent Imrei Promontoriumon levő nagy szőlőm pedig a három kedves gyermekim között asztali bornak osztódjék egyaránt. A pataki házam s ahhoz való alkalmatosságom s pincéim maradjanak közre, ha gyermekim (kit Isten tartóztasson, civódnának rajta s meg nem egyezhetnek, illendő árát annak is két felé szakasztván a fiam) ha tetszik neki, a felérül excommentálhatja leányaimat, de mint atya intem őket az atyafiságos megegyezésre és szeretetre.
NYOLCADSZOR. Vagyon kevés clenodiumom és kevés belső értékem, azt bízom kedves édes feleségem szerelmes gyermekeimhez való anyai szeretetire és lelkiismeretire azzal, a három gyermekem között úgy disponáljon, hogy sem egyiknek sem másiknak hóltom után panasza ne lehessen, hanem a tizenkét tokban való ezüst kést s kanált és a nagy gazdálkodó ezüst kanált a nagyobbik ezüst sótartóval és az egy pár ezüst gyertyatartóval, holmi köntösre való gombokkal és kapcsokkal együtt, úgy a fegyvert adom a fiamnak, a két leányomnak pedig együtt hat pár ezüst kést és egyéb kisebb ezüst sótartót, ha egészbe meg nincs, csináltassa meg az feleségem, amennyiben több láttatik a fiut illető gombokon, kapcsokon és fegyveren kivül az ezüst jószág, azt a feleségem fogja másbul suppleálni (pótolni L.S.) kedves leányimnak és ha occasione divisionis (elosztás alkalmával L.S.) az specifikált jószágokon kivül több jószág találtatik, vagy kész pénz, az is modalitate praevia (előző módszer L.S.) a fiam és a két leányom között két felé menjen és az immobile bonumok iránt tött dispozitióm szerint osztódjék köztök.
KILENCEDSZER: Minthogy ember életét Isten igazgatja és a halál mind ifjakon és neveletleneken, úgy emberkort érteken, erősökön és erőtleneken egyaránt uralkodik, azért is ember életének bizonytalan vége és ideje, ahhoz képest, ha ezen dispozitióm után valamely kedves gyermekemnek (kit Isten hosszú és sok esztendőkre halasszon) a mindenható Úr Istennek tetszése szerint halála történnék, vagy pedig emberkort érvén sine semine defunctálnának (mag nélkül halnának meg!L.S.) minden permutáló testamentális dispozitióm szerint, mind magam............jutott s juttandó minden néven nevezett ingó és ingatlan, belső és külső javaimat az élők és superstesek (örökösök.L.S.) via reciproca successionis és nem mások succedálják és mivel mind élete, mind halála az embernek bizonytalan, ha úgy történik, amint sokakon megesik, hogy kedves gyermekeimet gyengeségekben (kit Isten szent kegyelme által távoztasson:) hóltom után e gyarló világbul az Ur Isten magához venne, in illo casia (ebben az esetben L.S.) mindenket hagyok kedves édes feleségem Istenes dispozitiójára, vagy hogy, ha arra jutna a dolog az én szegény vér szerint való atyámfiaival is, el ne felejtkezzék s őköt nehezen keresett javaimbul ki ne rekessze, lehessen keresetemben nekiek is succesiójok és consolatiójok.(vígasztalásuk L.S.)
TIZEDSZER: Mind az édes gyermekeim, mind más successsorim, valakik kevés jószágomban succedálni akarnak, az igaz Római Catholika religiót observálják, attul semmiképen el ne szakadjanak, máskint semminémöi legkissebb jószágomait is ne succedálhassák és az feleségem is ehhez magát alkalmaztatni tartozik.
TIZENEGYEDIKSZER: Intem és jó lelkiismeretre kénszeritem sokszor írt kedves édes feleségemet, Cseby Pogány Borbálát, édes gyermekeimet Isteni félelemben, ájtatosságban és példás életben tartsa és nevelje, az fiamat pedig ne csak oskolában névvel jártassa, hanem jó tanitó mesterekkel és praeceptorokkal fegyelemben és fenyitékben tanitassa, oskoláit véle egészen elvégeztesse............kopóval, agárral, puskával s paripával elméjét az tanulástól el ne vegye, hanem törvény.....tanulásban és más Istenes experientiákban, mint édes anya nevelje és oktassa.
TIZENKETTEDIKSZER ÉS UTÓLSZOR: Ezen végső és kedves feleségem jelenlétiben megegyezett akarattal s consensusával tött testamentális dispozotiómat, mind feleségem, mind kedves édes gyermekeim átok alatt megtartsák, hogy ezen és ezelőtt sok alkalmatossággal tött és hóltig teendő atyai áldásomat, Isten s világ előtt elvehessék, hogy egész holtomig igaz szivembül és Istennek adott lelkembül kivánok. Melynek örökös állandóságára tészem kedves feleségemmel együtt, ezen atyai testamentális rendelésemet, az alább írt úri s nemesi rendek presentiájokban (jelenlétükben L.S.) részemrül is kezem írásával és saját pecsétemmel megerősítvén.
Datum Thass, die decima septima July, anno Domini Millesimo Septigentessimo Trigesimo Nono. (Tass, 1739. július 17. L.S.)


Megjegyzés: Ahol pontozott rész van, ott nem tudtam kiolvasni az ereteti szöveget. Lakner Sándor

A végrendelet első lapja!

Az eredeti


A honlap üzemeltetője a Nyírbátori plébánia.
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu